Projekt 11818 Avslutat Integrerade informationssystem för materialförsörjning (ISCIS)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers och VTT i samverkan med företag i Sverige och Finland. Projektet syftade till att utvärdera potentialen av SCM-system (Supply Chain Management) i byggprojekt. Fokus låg på att identifiera vilka möjliga vinster man kan uppnå med sådana system, vilka tekniska och organisatoriska barriärer för införande som finns och vilka risker som är förknippade med användandet. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Analys och IT-stöd för materialförsörjning i byggprojekt", Hans Björnsson, Anna Dubois, Lars Bankwall och Jack Cheng, samtliga Chalmers (38 sidor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare