Projekt 11934 Avslutat Vägledning. Alternativa konstruktionsmaterial på deponier

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en vägledning för teknisk och miljöriktig användning av alternativa konstruktionsmaterial för sluttäckning av deponier. Målsättningen var att tjäna som underlag för att etablera ett gemensamt förhållningssätt i Sverige.

Vägledningen sammanställer befintlig kunskap med utgångspunkt i nuvarande deponikrav. Den beskriver var och hur alternativa material kan användas i en sluttäckning och innehåller följande områden: funktionskrav, funktion och material, tillämpning/användning (planering, projektering, byggande), bedömningssystem (dvs olika bedömnings- och testmetoder för material liksom kvalitetssäkring), materialegenskaper och exempel på utformning.
Till vägledningen kopplas olika materialhandböcker som mer i detalj beskriver det aktuella materialet. Erfarenheter kring frågeställningar och metodik för teknik- och miljöbedömningar inhämtades från det pågående projektet "Vägledning för alternativa material i väg- och anläggningsbyggande", vilket avslutas i mars 2007. En arbetsgrupp med bred kompetens arbetade i samverkan med en aktiv referensgrupp där bl a Naturvårdsverket, Länsstyrelse och branschrepresentanter medverkade.

Slutredovisningen utgörs av Värmeforsk-rapport "Alternativa konstruktionsmaterial på deponier. Vägledning", Thomas Rihm, Yvonne Rogbeck, Bo Svedberg och Maria Eriksson (180 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare