Projekt 11930 Avslutat Inventering och kvantifiering av risker vid byggande av flervåningshus i trä

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Träbyggande i flera våningar förutsätter att riskerna avseende produkt och process identifieras och hanteras på ett kostnadseffektivt och för slutkunden godtagbart sätt. Byggande i organiska material kan innebära att riskerna för fuktskador ökar. För att de väsentliga kraven beträffande teknik, brandsäkerhet, hälsa och miljö ska vara säkerställda krävs en systematisk genomlysning av hela byggprocessen i syfte att identifiera relevanta problemområden och att bedöma deras betydelse för slutprodukten, ett flervåningshus i trä. Syftet med projektet var att - genomföra en inventering och kvantifiering av risker vid byggande av flervåningshus i trä - föreslå en handlingsplan för att reducera de risker som identiferats. Inventeringen av risker baserades på en fallstudie av ett genomfört flervånings trähusprojekt, kv Argus i Växjö, omfattande en kartläggning av hela byggprocessen, inklusive materialflöden genom: - Intervjuer med nyckelpersoner som medverkat i projekteringen och produktionen samt från beställarsidan. - Genomgång av bygghandlingar, besiktningsprotokoll och annan relevant dokumentation. Sammanfattningvis är författaren slutsats att det finns fyra akuta riskområden som inte kan vara betraktande som lösta idag: 1. Fuktsäkring under projekteringsskedet 2. Akustik i träbyggnader innefattande både riskområderna - luftljud och stomljud samt - svikt och vibrationer 3. Fuktsäkring under byggskedet 4. Hjälpmedel för både projektörer, byggare och förvaltare Slutredovisningen utgörs av rapporten "Inventering och rangordning av riskområden vid byggandet av högre flervåningshus i trä", Johan Sjödin, Skanska (57 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare