Projekt 12366 Avslutat Knowledge Management i svensk byggsektor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Byggsektorn idag står idag inför en rad större utmaningar. Detta projekt har försökt att fånga två av dessa; energieffektivt byggande respektive ökad standardisering. Dessa två områden har således varit föremål för studier av delande av kunskap över professionella och organisatoriska gränser (barriärer).
Studiens syfte har varit att studera möjligheter och hinder för delande av kunskap över professionella och organisatoriska gränser. Genom sitt fokus på delande av kunskap vid energieffektivt byggande respektive vid standardiserat byggande "korsbefruktar" studien två strategiskt viktiga utvecklingsområden. Två områden som lyfts fram som viktiga för en hållbar utveckling inom sektorn. Två områden där byggsektorn idag också genomför stora strategiska satsningar. Särskilt intresse har i studien riktats mot individers (specialistens) roll och funktion som kunskapsbärare mellan olika aktörsgrupper och organisationer, en roll som tidigare inte studerats i någon större omfattning.

Studien utgick från följande frågeställningar:
1. Vad innebär ökad industrialisering och standardisering av produkter och processer för social interaktion och kunskapsutbyte mellan projektorganisationen och specialistfunktioner?
2. Vad innebär ett ökat inslag och inflytande av specialist-kompetens och -funktioner för organisationer inom byggindustrin?
3. Hur behöver specialistfunktionen utformas för att kunna kommunicera sitt budskap och kunskap, det vill säga verka som kunskapsbärare genom byggprocessen, vid standardiserat byggande?

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Knowledge Sharing Across Professional Boundaries in Construction", Karin Johansson, Chalmers (49 sidor och 2 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare