Projekt 12551 Avslutat Effektivare utnyttjande av geometri- och informationsmodeller för maskinstyrning/guidning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Hanteringen av projekterad data har under många år använts som underlag för digitala 3D‐modeller för att tillgodose produktionen med avseende på utsättning, mängdberäkning och maskinkontrollsystem. Det finns en hel del vedertagna sätt att leverera och bearbeta denna data så att den fungerar för olika system och programvaror men ingen riktigt konkret beskrivning på hur detta skall se ut.
Utifrån projektet och de utvärderingar som vi gjort har det framkommit att det som kan anses som generellt i form är DWG format samt Land‐XML. Många maskin‐ och utsättningssystem kan användas smartare med hjälp av sina egna interna definitioner av modeller och referenser men för att kunna säkerställa likvärdig utformning med tillräckligt stor användbarhet så är beskrivningar i form av polylinjer och ytmodeller det som är genomgående. Enkelt kan man säga att kravställningen på projekterad data skall levereras som 3D‐polylinjer och 3D‐ytmodeller, paketerade med respektive lager i respektive fil i formaten DWG och/eller LandXML. Ytterligare data i form av referenslinje filer (linje, profil, skevning) underlättar produktionen men skall ses som tillägg till den gällande 3D‐modell datat. Struktur, kodning och uppdelning av modellerna är viktiga men inte direkt utifrån ett maskinstyrningsperspektiv utan mer för att kunna hantera och säkerställa användandet vid eventuell bearbetning, mängdberäkning eller kontroll.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare utnyttjande av geometri- och informationsmodeller för maskinstyrning/guidning", Mattias Skoog, Sweco, Patrick Söderström, ATCON, och Andreas Nilsson, STSupport (tolv sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare