Projekt 12851 Avslutat Virtuell Produktions Planering - med hjälp av BIM och visualisering. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Virtuell produktions planering (VPP) innebär att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt planerar produktionen virtuellt, innan den tillämpas i praktiken.

Denna förstudie representerar en del i ett övergripande mål att utveckla och implementera en ny arbetsmetod för att planera byggproduktion genom att utnyttja 3D-visualisering och BIM. Den föreslagna planeringsmetoden, Virtuell Produktions Planering, bygger på att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt virtuellt bygger och planerar produktionen av byggnaden/byggobjektet innan planen tillämpas i verkligheten. Detta för att åstadkomma en bättre planering och i slutändan ett mer effektivt byggande.

Syftet med förstudien var att synliggöra möjligheter och svårigheter med att implementera Virtuell Produktions Planering i praktiken. Målet är att denna förstudie skall kunna ligga till grund för ett mer omfattande FoU-projekt där fokus kommer att ligga på faktisk implementering av den föreslagna metoden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Virtuell produktionsplanering med hjälp av BIM och visualisering, Mattias Roupé, Mikael Viklund-Tallgren och Mikael Johansson, samtliga Chalmers, samt Roger Andersson, Peab AB (28 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt