Projekt 13101 Avslutat Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att främja ökad nordisk harmonisering för att minska handelshinder mellan de nordiska länderna och därmed sänka byggkostnaderna. Syftet var också att underlätta implementeringen av funktionsstyrda byggregler och därmed öka användningen av innovativ design och teknik, exempelvis gröna/hållbara byggnader. Detta görs genom att skapa standardiserade verifieringsmetoder för brandskydd från ett praktiskt perspektiv.

Målet var att producera förslag på två praktiska specifikationer inom två områden inom brandteknik. Förslagen har lämnats över till det nordiska standardiseringssamarbetet, INSTA. Målet är att standarderna ska gå ut på remiss under 2017 och publiceras under 2018.

Förslagen är:
- Standard för probabilistisk metod för att verifiera brandskydd i byggnader
- Standard för kontroll och granskning i byggprocessen

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fire Safety for Innovative and Sustainable Building Solutions", Pierrick Mindykowski och Michael Strömberg, bägge RISE (19 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare