Projekt 5077 Avslutat Sanering av förorenad jord, betong och tegel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Myndighetskraven på sortering och hantering av bygg- och rivningsavfall ökar. Kunskaperna om hur förorenade byggmaterial, exempelvis betong och tegel, skall hanteras vid rivning eller ändringsarbeten är emellertid begränsade. Projektet har syftat till att inventera och utvärdera de saneringsmetoder som finns på marknaden eller som har testats.
Med bidrag från SBUF har projektet genomförts inom FoU-Väst. Medverkande företag har varit Stabilator, NCC Teknik, Ekoteknik, Betongsprutnings AB Besab och Skanska Teknik. Underlaget utgörs främst av rapporter från Naturvårdsverket.

Rapporten ger en lättläst översikt över olika metoder för att hantera jordar som förorenats:
- koncentrationsmetoder
- immobiliseringsmetoder
- destruktionsmetoder
och motsvarande för betong och tegel:
- koncentrationsmetoder (mekanisk separation, vakuumextraktion)
- destruktionsmetoder (kemisk sanering av svampar).

För varje metod beskrivs princip, status, tillämpning, resultat, kapacitet, begränsningar, negativa effekter, kostnader och restprodukter