Projekt 13304 Avslutat Bygg robusta storkök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektets målsättning är att bidra till att öka produktiviteten och minska garantikostnader vid byggande av storköksmiljöer, exempelvis i skolEtt storkök innehåller många funktioner, detta leder till att det är varierande fukt- och temperaturförhållanden i olika delar av storköket, vilket ställer höga krav på materialval och utformning av själva byggnaden. Utöver att materialen skall klara de olika fukt- och temperaturförhållanden som råder i ett storkök, skall de även klara av att regelbundet utsättas för våta städmetoder, ofta direkt med vatten eller med högtryckstvätt. Dessutom skall miljöerna i ett storkök uppfylla olika funktionella krav och samtidigt bidra till en gynnsam arbetsmiljö för de som vistas i lokalerna.

Redan i tidigt skede tas beslut som kommer att påverka möjligheter och kostnader att få till ett väl fungerande storkök. Genom att öka kunskapen om viktiga aspekter att fastställa och bestämma i ett tidigt skede kan risken för fel i projektering och byggande minskas.

Syftet med detta arbete har varit att öka produktiviteten och minska garantikostnader vid byggande av storköksmiljöer, exempelvis i skolor och kontorsbyggnader genom att skapa en checklista för byggteknisk utformning i tidigt skede. Detta då många beslut tas i ett tidigt skede som har stor påverkan på slutresultatet. Denna checklista riktar sig till projekteringsledare och skall användas som en checklista för viktiga aspekter att beakta i tidigt skede för nybyggnation av storkök. Checklistan syftar till att vara som en hjälp i arbetet med att driva projekteringen av ett storkök framåt och i rätt riktning.

Checklistan grundar sig på litteraturstudier, intervjuer av personer med erfarenhet av storkök, beräkningar, och en workshop. Checklistan behandlar moment inom planering av arbetsprocessen samt betydande aspekter att ta ställning till för byggdelarna golv, tätskikt och ytskikt, brunnar och ursparingar, kylrum och frysrum, väggar samt tak. Checklistan redovisar även i vilket skede varje punkt bör beaktas och vem som lämpligen är huvudaktör.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bygg robusta storkök", Emma Brycke, Skanska (27 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare