Projekt 11826 Avslutat Utarbetande av kompetensriktlinjer - byggtjänstemän

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har identifierat fem huvudområden med tillhörande delområden vad gäller kompetens för produktionsledande personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Kompetensen beskrivs i NQF*-termer utifrån kunskap, färdighet och förmåga (kompetens). Beskrivningarna är generella och ska ses som ett hjälpmedel för företag, anställda, utbildningsgivare och övriga branschintressenter när det gäller att identifiera kompetens. Användningsområden kan vara vid rekrytering, vid utvecklingssamtal, vid utbildningsplanering och liknande tillfällen.

Företagets affärsidé och inriktning ska alltid ligga till grund vid bedömning av den enskilde medarbetarens kompetens och kompetensutveckling.

En annan viktig parameter i sammanhanget är begreppet erfarenhet, som är svårt att generellt beskriva, men som skall vara med vid bedömning av kompetens. Teoretisk kunskap utan praktisk tillämpning kan i många sammanhang stå sig ganska slätt. Därför vill projektet påpeka vikten av erfarenhet inom samtliga beskrivna områden. Omfattning av behovet av erfarenhet är såväl individuellt som situations anpassat. Beskrivningen utgår från att en arbetsledare i de flesta fall behöver två eller flera års erfarenhet och för platschef/produktionschef omkring fyra eller fler år av aktuellt område för att nå "full kompetens". Givetvis kan det såväl vara mer som mindre.

Även vilja bör finnas med vid kompetensbedömning. I vilja läser vi in ord som engagemang, ork, ansvar med mera.

De fem huvudområden som beskrivs är Arbetsmiljö, Entreprenadjuridik, Ekonomi, Ledarskap och Byggprocess-Teknik. Områdena är framtagna utifrån den undersökning bland medlemsföretagen som nämns ovan. Arbetet har koncentrerats på produktionsledande personal, arbetsledare och platschefer, men det är värt att påpeka att detta också är grund för specialistfunktioner som exempelvis inköpare, kalkylator, entreprenadingenjör etcetera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kompetensprofiler produktionsledare bygg & anläggning", Peter Nilsson, Sveriges Byggindustrier, Entreprenörsskolan.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustriers Service AB
Projektledare