Projekt 13142 Avslutat Effektivt utbyte av projektinformation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

När de stora entreprenörerna tidigare skickade projektinformation till sina leverantörer valde varje entreprenör vilken information som skickades och i vilket format den skickades, vilket ledde till att leverantörerna fick anpassa sig och bygga olika lösningar för respektive entreprenör.

Genom introduktionen av BEAst nya meddelandestandrad ”Projektlista” kan alla entreprenörer och leverantörer arbeta på ett standardiserat sätt och leverantörerna kan utgå från samma lösning för alla entreprenörer.

I projektet ”Effektivt utbyte av projektinformation” har standardmeddelandet ”Projektlista” testats i piloter och förutsättningar för att sprida meddelandet i branschen har utvärderats.


Den informationsmängd som meddelandet omfattar har i stora delar bekräftats vara relevant. Däremot har det visat sig vara svårare än förväntat för entreprenörerna att ta fram önskad projektinformation och projektet visar också att det finns en diskrepans mellan den information underentreprenörer och leverantörer önskar och den information entreprenörer kan eller är villiga att distribuera. Det finns flera orsaker till att entreprenörerna väljer att vara återhållsamma med att distribuera projektinformation. Projektinformation är känslig information. En aspekt av detta är att risken för bedrägerier ökar om projektinformation hamnar i fel händer. Ett exempel är att det fortfarande är vanligt i bygg- och anläggningsbranschen att hämta material hos leverantörer, tillfällen då projektinformation kan missbrukas. En annan aspekt är att entreprenörer vill undvika att distribuera kontaktuppgifter för nyckelpersoner i projekt. Duktiga och kompetenta medarbetare är värdefulla och arbetsgivarna vill därför minimera risken att kontaktuppgifter sprids till konkurrenter.


Projektet Effektivt utbyte av projektinformation bekräftar att meddelandet Projektlista behövs och att ett utbyte mellan entreprenör och UE/leverantör ger effektivitetsvinster. Men projektet visar också att det å ena sidan finns önskemål hos de stora entreprenörerna att vara återhållsamma både i projektinformationens omfattning och spridning. Å andra sidan finns önskemålet hos UE/leverantörer om det motsatta, det vill säga de vill ta del av projektinformation och den får gärna vara omfattande.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivt utbyte av projektinformation EUP", Åsa Nilsson, Beast.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare