Projekt 12816 Avslutat Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig del för att minska vår energianvändning. Byggnader uppförda före slutet av andra världskriget uppgår till runt 30 % av det totala beståndet. I dessa byggnader finns det ofta en betydande potential att reducera energibehovet. Det är också bland dessa byggnader vi återfinner stora delar av vår kulturhistoria som är värd att bevara, vilket är viktigt att beakta vid ändring av en byggnad.

I och med att miljöklassningssystemet Miljöbyggnad vuxit på marknaden och används flitigt vid ombyggnads- och renoveringsprojekt spelar det en viktig roll för bedömning av befintliga byggnader.

Projektet har syftat till att utreda hur energi- och miljökrav bör hanteras med hänsyn tagen till kulturhistoriska bevarandevärden vid ändring av en befintlig byggnad. Huvudfokus i projektet har varit att utreda ifall indikatorerna i Miljöbyggnad behöver justeras för byggnader med kulturhistoriskt värde. Vidare beskriver rapporten en rekommenderad arbetsprocess för programskedet som fångar upp de kulturhistoriska värdena tillsammans med de tekniska frågorna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten IVL B2249 "Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader", Daniel Holm och Peter Sandö, bägge IVL Svenska Miljöinstitutet (44 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare