Projekt 12115 Avslutat Energieffektiv kontorsbyggnad med låg internvärme - Simuleringar och projekteringsriktlinjer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Det övergripande syftet med projektet har varit att öka kunskapen om hur byggbranschen kan säkerställa kostnadseffektiva kontorsbyggnader med bra inneklimat och låg energianvändning. Målet har varit att, med hjälp av beprövad teknik, halvera den totala energianvändningen jämfört med ett vanligt nybyggt kontor. Fokus har varit att minska elanvändningen för kontorsutrustning och belysning och därmed även minska internvärmen och kylbehovet.

Avhandlingen inleds med en litteraturstudie som presenterar dagens forskning och kunskapsbas om lågenergikontor och energieffektiv byggnads- och installationsteknik. I en state-of-the-art studie studeras exempel på befintliga lågenergikontor i norra Europa och i en simuleringsstudie i IDA ICE 4 analyseras effekten av olika byggnads- och installationstekniska parametrar på energianvändningen.

Simuleringarna visar att det är möjligt att halvera energianvändningen jämfört med ett vanligt kontor genom att använda dagens beprövade teknik. Med en välplanerad utformning reduceras värmebehov samt kylbehov och genom att ha behovsstyrda installationer reduceras elbehov, värmebehov och kylbehov.

De viktigaste parametrarna för att uppnå mycket låg energianvändning är:
- Begränsad glasmängd
- Behovsstyrd ventilation
- Behovsstyrd belysning och låg installerad effekt för belysning och utrustning
- Större temperaturintervall
- Välisolerat och lufttätt klimatskal

Dessa anvisningar är direkt tillämpbara i byggbranschen idag, och innebär troligtvis ingen större ökning av investeringskostnaden. För att uppnå nära nollenergikontor i Sverige blir nästa steg, efter att ha reducerat värme-, kyl- och elbehovet, att välja rätt energisystem och att använda förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt. För att pressa nettoenergibehovet mot noll kan bästa tillgängliga teknik behöva installeras och med det ökar naturligtvis investeringskostnaden.

Simuleringsstudien visar att det är viktigt att minska den brukarrelaterade elanvändningen (belysning och datorer) för att nå en, totalt sett, mycket låg energianvändning. En vanlig uppfattning i byggbranschen är att minskad elanvändning ökar värmebehovet. Detta stämmer visserligen men samtidigt minskar kylbehovet och elanvändningen i än större grad och dessutom blir det mindre internlaster och ett jämnare inomhusklimat. Det är även att föredra större värmehov jämfört med elbehov eftersom värmebehovet lättare kan tillgodoses med förnybar energi. Eftersom verksamhetselen inte är reglerad i energikraven idag blir det en utmaning att minska den. Något incitament skulle behövas, antingen i form av nya lagkrav eller i form av ekonomiska incitament.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandligen "Energy-efficient office buildnings with low internal heat gains. Simulations and design guidelines", Kajsa Flodberg, LTH (122 sidor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare