Projekt 13939 Avslutat Rivning av spännbetongbro - Erfarenhetsåterföring för underhåll-nybyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

En bruksanvisning över hur man demonterar en stor bro

Rapporten visar hur man steg för steg man verkligen gör för att demontera en bro på rätt sätt och därmed hur man inte ska göra för fel sätt innebär risker. Metoden baseras på faktiskt arbete och internationella iakttagelser och erfarenheter.

De studier som gjorts på bron i samband med rivningen visar att:
• betonghållfastheten ökat väsentligt från ca 48 MPa till ca 68 på grund av fortsatt
härdning av grovmalen cement efter 28 dygn.
• spännkraften har visat sig sjunka med endast cirka 4 – 10 % mot ca 14 % enligt
beräkningar grundade på gällande Eurokoder.
• ingen märkbar korrosion har observerats på spännarmeringen, trots litet täckskikt i
farbanan.
• utmattningskapaciteten är opåverkad
• med hänsyn till ovanstående är den bärförmåga som beräknats vid en teoretisk
tillståndsbedömningen 2015 väsentligt på säkra sidan.

Sammanfattningsvis kan framhållas att projektet funnit värdefull information som den befintliga bron kunde ge beträffande hållbarhet och nedbrytningsprocesser och för kalibrering av metoder för tillståndsbedömning. Bättre metoder bidrar till ökad livslängd, ett mer hållbart samhälle och en mer cirkulär ekonomi.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare