Projekt 11440 Avslutat Mineralogisk och strukturell inverkan på olika bergarters fragmenteringsenergi vid krossning i konkross

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att verifiera energiåtgång och kornstorleksutfall samt kornformen hos krossmaterialet, särskilt fraktionen <4 mm, efter krossning med en konkross. Erfarenheterna pekade i detta fall på att mängden finandel borde öka vid krossning med konkross. Har utförts i form av ett examensarbete i samarbete med Chalmers och Sandvik Rockprocessing AB.
Examensarbetet heter Mineralogisk och strukturell inverkan på fragmenteringsenergi och andel producerat finmaterial i en konkross, Erik Oscarsson, Geologi och geoteknik, Chalmers.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare