Projekt 12839 Avslutat Utveckling och validering av psykisk förbandslåda

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målet med detta projekt var att förändra de beteenden och attityder som finns kring psykisk ohälsa på svenska arbetsplatser. Med utgångspunkt i de lärdomar Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, och designbyrån Doberman gjort kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen i Sommardesignkontoret 2012, påbörjades arbetet med att designa en tjänst som skulle kunna tackla problemet.

En grupp engagerade aktörer värvades och en process utformades för att ta till vara på det breda spektret av intressenter. Processen byggdes upp runt en serie workshops och inkluderade ifrågasättande av hypoteser, prototypbyggande samt utförligt testande genom hela perioden. Resultatet blev en förstaförbandslåda som förutom de traditionella komponenterna innehöll tre delar för psykiska besvär: en för att själv kunna bedöma sitt mentala läge, en för att hjälpa en kollega som verkar vara i behov av hjälp och ett telefonnummer för att få hjälp. Med tanke på kostnaderna associerade med en långtidssjukskrivning hade vi som riktlinje att om vi bara lyckades förhindra att en person sjukskrev sig så hade vi sparat in investeringen i projektet.

Utfallet av testerna med prototyplådan bekräftade att en psykisk förbandslåda är ett potentiellt verktyg för att förändra attityder och beteenden kring psykisk ohälsa, men att det tar tid och att förbandslådans utformning i nuvarande läge kräver förbättringar och förfiningar. Därför är nästa steg att ta in ytterligare finansiärer för att kunna vidareutveckla lådan i enlighet med det vi lärt oss hittills under projektet. Vi ska också skapa och testa en prototyp av det ekosystem som måste finnas runt lådan för att den ska fungera. Först därefter kan såväl låda som ekosystem lanseras på bred skala.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Nya Förbandslådan", Rickard Bracken, Handisam, et al. (46 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare