Projekt 11983 Avslutat BergByggnadsBoken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla och komplettera kompendiet "Bergbyggnadsteknik", som fortfarande används i undervisningen på Chalmers. Kopiering har skett i flera omgångar för användning som referensmaterial av bergprojektörer och tunnelägare med flera. Kompendiet utvecklades och kompletterades, främst avseende produktionstekniken, till en "handbok" på svenska, som täcker in hela området bergbyggnad, det vill säga ingenjörsgeologin, bergmekaniken samt själva byggandet, produktionstekniken.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Bergbyggnad", Ulf Lindblom (240 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab /L-G Dahlqvist
Projektledare