Projekt 11226 Avslutat Applying logistical techniques to the construction process

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Competitive Building, som syftade till att skapa effektivitetsförbättringar genom att utveckla och implementera system för identifiering, mätning och förbättring av logistikkompetens i byggföretag, utveckla verktyg för att initiera, analysera och värdera materialflöden till byggplatser samt ta fram verktyg för inköp med vars hjälp leverantörssamverkan kan utvecklas.

Projektet har omfattat:
1. kartläggning av nuvarande försörjningskedjor
2. analys av insamlad data
3. presentation och värdering av förändringsförslag
4. implementering i pilotprojekt
5. slutlig analys, utvärdering och dokumentation

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Logistical Principles in Construction Supply Chains", Henrik Hyll, LTH, samt en svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare