Projekt 7038 Avslutat Transport- och sorteringsvagn för källsortering och uttransport av byggavfall

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Konventionella transportvagnar för byggavfall är mycket svåra att tömma i containrar, vare sig det sker med byggkran, hjullastare med gafflar eller vid tömning med gaffeltruck. Dessutom föreligger olycksrisker då byggnadsarbetare tvingas klättra i och ur containrarna vid tömning. Inom detta område finns det med andra ord utrymme för förbättringar.

Syftet har varit att utveckla ett transportsystem med en vagn som
- är lätt att köra såväl inne som utomhus med en maxbredd på 750 mm för anpassning till smala utrymmen,
- kan kombineras med flexibla gavelsidor för uttransport av emballage,
- är enkel och snabb att tömma i container antingen med gaffeltruck eller med kran utan att man behöver klättra i och ur containern och där självtömningsprincipen ska gälla genom att maskinföraren kan sköta tömningen utan att lämna sin förarplats och utan extra hjälp,
- har en lastkapacitet om minst 500 kg med god säkerhetsmarginal.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av GRANAB AB. Arbetet inleddes med att ett grundkoncept togs fram i form av idéskisser som sedan vidareutvecklades tillsammans med fristående tekniska konsulter. Därefter har ett antal prototypvagnar tillverkats och provats.

Den utvecklade Granabvagnen ingår i en serie vagnar med olika volyminnehåll och lastkapacitet för olika sorterings- och utkörningsbehov. Den är försedd med stora luftgumihjul som tar upp huvudparten av lastvikten samt med vridbart länkhjul som är placerat i vagnens bakkant. Vagnen går lätt att köra även på ojämna underlag som det ofta är på byggarbetsplatser. Hjulplaceringen är anpassad för körning på landgångar och vagnen har en smidighet och framkomlighet även i trånga passager tack vare vagnens smala bredd och utformning.

Granabvagnen har utsatts för belastnings- och tömningstester på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut under 1999. Totalt utfördes 200 tömningstestcykler med tömningsvikter varierande från 400 kg till 700 kg. De ändringsåtgärder som försöken föranledde var förstärkning av en del till låsningsmekanismen i vagnens bakkant samt utbyte av låspinne. I övrigt noterades inga skador eller brister. Vagnen finns till försäljning hos GRANAB AB, Vårgårda.