Projekt 12938 Avslutat Ökad produktivitet genom avancerad ICT-teknik i prefabricering och modulanpassad design

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

På grund av inarbetade vanor och branschens segmenterade karaktär arbetar inte byggindustrin inte i någon större utsträckning med avancerade ICT-system. I de fall det förekommer används systemen ofta i stora projekt för att ha en systematisk dokumenthantering. Att kombinera ihop ett avancerat ICT-system med ett industriellt byggsystem har troligtvis inte skett i någon större utsträckning.

I denna förstudie har avancerade ICT-system från tillverkningsindustrin studerats och utvärderats för användning i byggsektorn. Det finns stora vinster i fråga om kostnader, tid och kvalitet att göra genom att avancerade ICT-system som till exempel PLM-system för att konfigurera mer eller mindre unika produkter utifrån en teknisk plattform. En förutsättning för att kunna utnyttja att detta system innehåller all information kring produkten för hela livscykeln är att alla produktens komponenter finns väl definierade och beskrivna i en teknisk plattform och att processen är styrd på rätt sätt. Det här är en stor utmaning för vår segmenterade byggsektor som vi dock har börjat ta oss an.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ökad produktivitet genom avancerad ICT-teknik i prefabricering och modulanpassad design", Emile Hamon, Veidekke (18 sidor).

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare