Projekt 13023 Avslutat Litteraturstudie av olika vägbarriärers konstruktioner och funktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Även om internationell och svensk forskning påvisat avsevärt lägre LCC kostnader och ökad trafiksäkerhet vid användande av mittbarriärer i betong används nästan uteslutande mittbarriärer av vajertyp i Sverige.

Vid tiden för introduktion av vajerräcken i Sverige beslutades, av trafiksäkerhetsmässiga orsaker, ett flertal länder så som Holland, Danmark och Tyskland om demontering av befintliga sådana. Några beslut om montering och uppsättning av nya har sannolikt inte heller skett i dessa länder sedan den tiden.

I Sverige har mötesfria så kallad 2+1-vägar blivit en stor succé som drastiskt minskat antalet döda i trafiken. Förmodligen har kopplingarna vajerräcke och 2+1-vägar blivit så starka att inga alternativa vägbarriärer kommit i fråga. Varje form för ifrågasättande av vajerräcke har tolkats som kritik emot 2+1-vägar.

På senare tid har dock en hel del studier och analyser gjorts om vägbarriärer. I dessa studier har man kommit fram till att vajerräcken är det i jämförelse dyraste alternativet ur ett LCC-perspektiv, och är även det sämsta alternativet sett ur ett säkerhetsperspektiv. Trots dessa slutsatser har ingen förändring skett internt hos Trafikverket, och vajerräcken är i stort sett fortfarande den enda upphandlade konstruktionen.

I projektet har man gjort en litteraturstudie och en omvärldsanalys. Projektets slutsats är att glidformsgjutna betongräcken är det säkerhetsmässigt bästa alternativet vägräcken på marknaden
idag. Det är även det alternativ som har den lägsta livscykelkostnaden.

Det finns idag inga hinder för att glidformsgjutna vägbarriärer ska kunna användas i Sverige. Utrustningen som används är i hög grad mobil och inom endast ett par dagar från avrop kan utrustning finnas på plats och projektet dra igång. Olika profiler kan med lätthet gjutas och lösningen kan skräddarsys för det specifika projektet för att på bästa sätt tillgodose de krav och förutsättningar som råder.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Glidformsgjutna vägbarriärer", Anna Brinkhagen, Cementa (14 sidor och en ppt-presentation).

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare