Projekt 12576 Avslutat Deltagande i standardiseringsarbete inom CEN TC 396 Earthworks (SIS TK539)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avsåg deltagande i CEN/TC 396 Earthworks för att bevaka svenska entrepenörers intressen i den kommande europastandarden avseende anläggningsarbeten. CEN/TC 396 Earthworks syftar till att skapa standarder för schakt och fyllnad i anläggningsarbeten.

Under 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en ny Europastandard avseende anläggningsbyggande. Initiativtagarna till arbetet var franska entreprenörer då de upplevde skillnader i krav och förväntningar mellan olika europeiska beställare. Denna skillnad mellan länderna innebar en snedvriden konkurrens mellan olika europeiska företag vilket missgynnar den gemensamma marknaden.

Standarden är en utförandestandard det vill säga ingen produktstandard. Den kan komma att påverka framtida skrivningar i Anläggnings AMA.

Den kommande standarden behandlar i dagsläget ännu inte behandlingar av förorenade områden eller förorenade muddermassor vilket kan ses som en brist.

Slutredovisningen utgörs av beskrivningen "Deltagande i standardiseringsarbete inom CEN TC 396 EARTHWORKS (SIS TK539)", Per Lindh (fem sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare