Projekt 12101 Avslutat Remixing med SBS-emulsion Etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Under 2007 utfördes en förstudie av Remixing med SBS-emulsion i samarbete mellan Vägverket Region Sydöst och Peab Asfalt AB. Förstudien syftade till att vidareutveckla Remixing processen och att fastställa att den är praktiskt och tekniskt fungerande. I förstudien utfördes en jämförande laboratoriestudie för att påvisa den eventuella förbättringspotentialen. Laboratorieresultaten från dessa försök visade att beständigheten förbättrades avsevärt vid remixing med SBS-emulsion.

Projektet "Remixing med SBS-emulsion, Etapp 1" syftade till att utföra ett fullskaleförsök med vår utvecklade remixingteknik. Fältförsöket verifierade de förbättrade beständighetsegenskaper som observerats i laboratorieförsöken under projektets förstudie. Dessutom undersöktes den minskning i miljöbelastning i form av minskade transporter och minskad materialåtgång som denna process medför. I studien beaktades således såväl miljöpåverkan som funktion som ekonomi.

I projektet utfördes tre provsträckor:
Delsträcka 1: Remixing med speciellt anpassad SBS-emulsion samt tillsättning av asfaltmassa med SBS-bitumen.
Delsträcka 2: Remixing endast med en speciellt anpassad SBS-emulsion.
Delsträcka 3: Konventionell Remixing Plus med penetrationsbitumen.

Studien bedrevssom en jämförande studie och omfattade såväl fält- som laboratorieförsök.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Remixing med SBS-emulsion - etapp 1", Lars Jansson och Lennart Holmqvist, bägge Peab (17 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB / Lennart Holmqvist
Projektledare