Projekt 11258 Avslutat Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om slam och sediment från vägdagvattenbrunnar kan återanvändas inom vägområdet och därigenom leda till kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Försök som genomfördes i Göteborg under 2001 och 2002 gemensamt av Peab, Vägverket och miljöförvaltningen visade lovande resultat men ytterligare utveckling erfordras innan tekniken är tillämpbar i större skala. Projektet omfattade studier av vattenkvot, föroreningsinnehåll i fast fas och vattenfas, masshantering, nedbrytning under mellanlagring och recipientskydd. Samarbete med Chalmers. Samfinansiering med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Återanvändning av sediment från dagvattenbrunnar. Rödbomotet Slutrapport" (Johan Larsson, Peab Sverige AB, 060630, 11 sidor och bilagor)

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare