Projekt 12623 Avslutat Framtidens projektering - en förstudie om metoder som leder till snabbare, effektivare och mer produktionsanpassad projektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med denna förstudie var att undersöka hur man kan förbättra projekteringsprocessen genom att kartlägga och undersöka både nuvarande och nya metoder och tekniker kring kommunikation och samarbete mellan olika aktörer i projekteringsprocessen för att uppnå en effektivare, snabbare och mer produktionsanpassad byggprocess.

Målsättningen var att undersöka projekteringens problem och förbättringsmöjligheter utifrån forskningslitteraturen och intervjuer med aktörer inom den svenska byggbranschen.

Förstudien bygger på tre utförda aktiviteter: (1) en litteraturstudie med fokus på projekteringsprocessen och olika metoder och tekniker som används i projekteringsfasen. (2) en intervjustudie med olika aktörer från den svenska byggbranschen som har erfarenhet av projekteringsprocessen, samt (3) en workshop där problem som finns i projekteringsprocessen och potentiella lösningar diskuterades.

Från litteraturen, intervjuerna och workshopen framkom att det finns tre områden som upplevs som essentiella inom projekteringsprocessen: (1) kommunikation och engagemang; (2) kunskap, samt (3) projekteringsprocessen och organisation i termer av styrning, planering och återkoppling.

Som slutsats behöver vi utveckla och forska på en helhetssyn som bygger på en kombination av flera element: (a) användningen av ny teknologi, (b) nya arbetsmetoder och processer, (c) organisationsförändringar i termer av incitament, feedback, och bonussystem, (d) och möjligtvis nya former för samarbete mellan olika företag.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Framtidens projektering - en förstudie om metoder som leder till snabbare, effektivare och mer produktionsanpassad projektering", Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers (23 sidor).

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare