Projekt 14262 Avslutat Gråvatten - möjligheter och konsekvenser för flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

SBUF-projektet har undersökt hur byggbranschen kan bidra till utvecklingen mot en hållbar dricksvattenkonsumtion genom återvinning av gråvatten, d.v.s. avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Rening av gråvatten kan ske på olika nivåer längs en skala som sträcker sig från stora nationella reningsverk till enskilda hushåll. Vår studie begränsar sig till gråvattenåtervinning i flerbostadshus, som har bedömts ha stor potential (hög dricksvatten- och energiförbrukning) och faller inom den enskilde entreprenörens rådighet.

Olika tekniker för rening av gråvatten har kartlagts. Några av de vanligaste – membranbioreaktor, ultrafiltrering, skumfraktionering, biologisk behandling och desinfektion - har studerats närmare och listats med för- och nackdelar.

Ett antal återvinningssystem har valts ut för en grundlig jämförelse med fokus på
byggnadstekniska, ekonomiska och arkitektoniska aspekter. Resultaten har sammanställts i en översiktlig matris.

Studien har visat att gråvattenåtervinning i flerbostadshus har en stor potential för besparingar av både vatten och energi. I teorin kan upp till 64 % av dricksvatten-förbrukningen sparas (förutsätter att inget spill förekommer och att gråvattnet renas med avancerad reningsteknik till dricksvattenkvalitet). Likaså kan upp till 30 % av energianvändningen sparas. Tekniken är fortfarande ovanlig i Sverige, men väl beprövad utomlands, bl.a. i Tyskland.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare