Projekt 12731 Avslutat Utveckling av förenklad beräkningsmodell för jordförstärkning med skivor av kalkcementpelare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Huvudsyftet med projektet är att via stöd av två- och tredimensionella finita element analyser studera stabiliteten för bankar som är den vanligaste tillämpningen för kalkcementpelare installerade i skivor.
De kommersiella FEA programmen Plaxis 2D och Plaxis 3D användes där stabilitetsanalyserna utfördes som totalspänningsanalyser. En relativt omfattande parameterstudie omfattande 6 variabler är utförd i studien.
Resultaten från parameterstudien visar att under gällande förutsättningar så är stabiliteten beräknade från 2D-modeller alltid mindre än totalsäkerhetsfaktorn beräknat från 3D-modeller. Skillnaden är signifikant men liten, endast 2% - 5%.
Detta innebär att 2D-analyser visar resultat som är något på säkra sidan. Ingen av de studerade faktorerna i sensitivitetsanalysen hade någon signifikant inverkan på stabiliteten.
Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie att man kan använda en två-dimensionell modell såsom är praxis idag med viktade skjuvhållfasthet mellan förstärkt och oförstärkt jord.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt