Projekt 12412 Avslutat Tillståndsbedömning av naturligt åldrade byggnadskomponenter inför energieffektiviserande åtgärder - en förstudie med fält- och laboratorieundersökningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Stora delar av bostadsbeståndet, inte minst det så kallade miljonprogrammet, är idag i behov av omfattande energiförbättringar och renoveringar. Vid projektering av sådana åtgärder används ofta antaganden och beräkningar ifrån ursprungliga ritningar och beskrivningar. Materialens och konstruktionernas egenskaper antas, i brist på annan information, vara såsom nya. I praktiken behöver byggnaden inte ens överensstämma med ritningarna. Åldrande, rörelser och normal användning försämrar därtill konstruktionens termiska egenskaper, lufttäthet, fuktskydd och så vidare. Osäkerheterna finns alltså inbyggda i konstruktionen och blir dessutom allt större med tiden.

Tidigt i projekteringsfasen måste man fastställa om det är rimligt och lönsamt att behålla vissa konstruktionsdelar. De befintliga komponenterna har ofta okända egenskaper på grund av åldring, okända materialdata, stora variationer från tillverkningen, okänt utförande etcetera.

Tillgänglig data bygger till viss del på besiktning och dokumentation av skadefall. Tyvärr är dessa rapporter svårtillgängliga och beskriver dessutom en skadesituation och inte normaliteten i byggnadsbeståndet.
Även överlåtelsebesiktningar skulle kunna ge en översiktlig bild av byggnaders normaltillstånd men de innefattar endast inspektioner av synliga ytor och är normalt inte heller tillgängliga.
Boverket har nyligen presenterat inledande resultat från BETSI-studien som innehåller besiktningar och vissa mätningar men inga demonterande undersökningar.

Malmbrytningen, som en gång skapade bland annat Kiruna och Malmberget, leder nu till att nya områden måste bebyggas och nya stadsdelar skapas. Stora mängder byggnader kommer att beröras och behöva evakueras för att sedan rivas. I anslutning till att befintlig bebyggelse tas ur bruk har LTH fått tillgång till byggnader där undersökningar kan genomföras innan rivning. Det ger möjligheter att studera hur material och konstruktioner har förändrats över tid samt hur de har påverkat och påverkats av brukarna. För att kunna konstruera framtidens hållbara byggnader är det av stort intresse att studera hur material och konstruktioner förändras över tid. Det planerade huvudprojektet avser att studera byggnader före och efter utflyttning. Undersökningarna fokuserar på områden som påverkar energieffektivitet, fuktsäkerhet och innemiljö. Projekten utförs i samarbete med Fastighets AB Malmfälten och Kiruna bostäder AB som äger och förvaltar ett stort antal av de byggnader som måste rivas.
Föreliggande projekt (12412) var ett förprojekt där bland annat metoder för provning av konstruktionsdelar och byggelement i fält och i laboratorium utvecklades. Det fanns till exempel ingen vedertagen metod för provning genom demontering varför en sådan behövde utvecklas. Förstudien innefattade ett begränsat antal småhus i Malmberget och syftet var att undersöka framkomliga vägar inför kommande huvudprojekt och att ge återkoppling som är värdefull innan huvudprojektet påbörjas. För huvudprojektet finns tillgång till flerbostadsområden i Kiruna. Här sker kartläggning av byggnader och brukare före utflyttning och provning av byggnader efter utflyttning med metoder utvecklade och provade i förstudien.
Det övergripande syftet med hela projektet (förprojekt och senare huvudprojekt) är att minska osäkerheten vid genomförandet av energiförbättrande åtgärder i befintlig bebyggelse. Detta med avseende på energi, inomhusmiljö och beständighet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tillståndsbedömning av naturligt åldrande byggnadskomponenterinför energieffektiviserande åtgärder - en förstudie med fält- och laboratorieundersökningar", Jesper Arfvidsson et al, LTH (21 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt