Projekt 2043 Avslutat Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Skadekostnaderna för anläggningsarbeten i slutet av 1980-talet har beräknats till ca 150 miljoner kronor årligen. Att analysera omgivningspåverkan och balansera kostnaderna för utförande mot kostnaden för omgivningspåverkan är av stor betydelse. Normer och krav i Europa och övriga världen skiljer sig många gånger från de svenska beträffande buller, vibrationer etc. Syftet har varit att beskriva påverkan på omgivningen vid slagning av massförträngande pålar och spont samt diskutera sätt för att minimera påverkan.

Projektet har genomförts av IVA:s Pålkommission med ekonomiskt stöd från SBUF, kommissionen, Pålentreprenörföreningen och BFR. Projektledningen har delats mellan Scandiaconsult, tidigare Skanska, och KTH. I en rådgivande grupp har ingått företrädare för bl.a. Hercules Grundläggning, NCC Teknik, Siab, Banverket, Eskilstuna kommun och SGI.

I rapporten har sammanställts och diskuterats erfarenheter hämtade från svenska och utländska källor:
- Svenska och utländska normer, praxis och erfarenheter
- Överföring av vibrationer i jorden från källan till skadeobjekt
- Omgivningspåverkan i friktionsjord
- Omgivningspåverkan i lera och silt
- Buller utomhus och i byggnader

Rapporten vill visa att man bör göra prognoser av rörelser, vibrationer, hållfasthetsförändringar och buller så tidigt som möjligt vid planering, genomförande och efterkontroll.