Projekt 3148 Avslutat Pressometerförsök i fast lera och lermorän

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Genom bättre metoder för att förutsäga sättningar kan man undvika överdimensionering av grundkonstruktioner. För att studera lerors deformationsegenskaper är det angeläget att utnyttja testmetoder som minimerar störningar på provet. I England och andra länder finns erfarenhet av att använda självborrande pressometer i fasta leror. Syftet har varit att genom jämförande försök utreda fördelar och nackdelar med självborrande pressometer för skånska förhållanden.

Med bidrag från SBUF och BFR har projektet genomförts av Skanska Teknik i Malmö i samarbete med institutionen för Geoteknologi, LTH. CSBP6 (Cambridge Self-Boring Pressuremeter, med sex töjningsarmar) har använts. Den är cylinderformad och har längst ned en cylinderegg och innanför denna en roterande borr. Pressometerförsöket utförs genom att expandera cylinderväggen mot jorden, varvid expansionstryck, töjning och porvattentryck registreras. Provområdet ligger utanför Staffanstorp i Skåne och kännetecknas av stora skiftningar i jordlagerföljd och uppmätta egenskaper. Tolv pressometerförsök har jämförts med CPT-sonderingar, vingförsök, kolvprovtagning och portrycksmätning med BAT-piezometer. Laboratorieförsök har gjorts på kolvproverna.

Goda uppskattningar av den horisontella insituspänningen kan göras med pressometern. Typen av belastning som läggs på borrhålsväggen gör att man kan bestämma mekaniska egenskaper direkt ur de uppmätta deformationerna och spänningarna. Mätresultat från pressometer är beroende av utförandet. Noggrann kalibrering behövs, och inborrning måste ske skonsamt De sex töjningsarmarna gör det möjligt att upptäcka störningar i borrhålet, vilka kan beaktas vid utvärderingen. Portrycksgivare i pressometern gör att man kan följa det portryck som skapas under neddrivningen och låta detta avklinga före pressometerförsöket. Belastningen på borrhålsväggen kan ses som en ren skjuvbelastning som leder fram till en beräknad skjuvmodul, som kan relateras till medelspänning och töjningsintervall. Den skjuvhållfasthet som bestäms vid pressometerförsök är relevant för plant spänningstillstånd och horisontell belastning.