Projekt 1115 Avslutat Golv med mekanisk ventilation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I Sverige har många hus drabbats av fuktproblem i golv som gett lukt från mögel, flytspackel, förtvålat lim m.m. En av de säkraste kända åtgärderna är mekaniskt ventilerade golv. Ett ventilerat golv är emellertid en komplicerad installation.

Målsättningen med projektet har varit att kontrollera att de funktionskrav man bör ställa på ventilerade golv, nämligen undertryck och ventilering av hela golvet, är uppfyllda.

Projektet har genomförts med medel från SBUF och på initiativ av NCC ByggAB. I projektet har 46 mekaniskt ventilerade golv utförda enligt de sex systemen Platon, RibbVent, Svensk Golvventilation, AVS, Nyboprofilen och SpaltVent undersökts. Tryckskillnader har mätts med manometer och lufttillförseln kontrollerats med i huvudsak rök. Boende och förvaltare har tillfrågats om systemets funktionsuppfyllelse. Uteluft kan läcka in. Vid läckage slås funktionen ut i och med att luft strömmar fel väg. För att ett ventilerat golv skall fungera som avsett, krävs att det utförs fackmannamässigt enligt de projekteringshandlingar som finns för varje system. Det krävs också, vilket resultaten visar, en löpande kontroll av att tätningar m.m. blir utförda enligt anvisningarna.

Övriga rekommendationer:
- larmsystem, lättåtkomliga och lättförståeliga, för driftstörningar bör finnas
- luften till golvet bör filtreras
- allmänventilationens frånluftskanaler kan bli tilluftskanaler - kontrolleras, åtgärdas vid behov
- fläkt och kanaler placeras och monteras så att störande ljud undviks
- knarr och knäppningar i golv bör undvikas
- tydliga drift- och skötselinstruktioner bör lämnas till förvaltare
- allmänventilationen bör vara inställd på forcerad ventilation vid injustering av ventilerade golv.

I stort sett samtliga brukare anser att luftkvaliteten inne har blivit bra sedan golvventilationen installerats. Över hälften av installationerna har dock anmärkningar, främst att luft läcker mellan ytterväggen och betongplattan som det ventilerade golvet vilar på.