Projekt 12436 Avslutat Utveckling av god praxis för säker mögelsanering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I samband med ROT-arbeten förekommer det att arbete måste göras i byggkonstruktioner där det finns mögel. Ofta kommer mögelförekomsten som en oväntad och oönskad överraskning. Arbete med och rivning av konstruktioner som är angripna av mögel, innebär att mögel sprids till arbetsmiljön tillsammans med det damm som alstras. Här finns tips och råd om hur man bedömer riskerna med möglet och vilka åtgärder som behövs för att undvika negativa hälsoeffekter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "God praxis för säker mögelsanering", Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg och Ann-Beth Antonsson, samtliga IVL Svenska Miljöinstitutet (16 sidor, fyra bilagor och en sammanfattning).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Region Öst
Projektledare