Projekt 11393 Avslutat Utvärdering av kontrollhåls relevans för bedömning av första omgångens förinjektering

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att genom systematisk utvärdering av genererade mätdata från tågtunneln mellan Öxnered och Trollhättan belysa i vilken grad kontrollhål i en förinjekterad bergmassa ger ett relevant underlag för beslut om erforderlig förinjektering. Samarbete med Chalmers.

Redovisningen utgörs av examensarbetet Evaluation of water pressure tests in control boreholes as a method of appraising the grouting result - a case study of Nordlänken, Öxnered-Trollhättan, Tobias Larsson, Miriam Zetterlund, Chalmers Tekniska Högskola 2004 (64 sid jämte bilagor).

Enligt rapporten äger ett kontrollhål i en tunnelstuff i "normalt" svenskt urberg relevans med en omkrets av 0,75 till 1,5 m radie. Det innebär att normal praxis för verifikation ger ett ganska svagt underlag för beslut om ominjektering skall utföras eller ej.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare