Projekt 6074 Avslutat Friläggning av armering i betongpålar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Armering i betongpålar friläggs oftast med hjälp av en handhållen mejselhammare, en metod som medför en tidsåtgång på cirka 45 minuter per påle. Under arbetet exponeras personen som utför arbetsuppgiften för stora belastningar i rygg, axlar och armar samt utsätts för vibrationer och betongdamm. Syftet har varit att utvärdera befintliga utrustningar för maskinell friläggning av armering i betongpålar och även anpassa dessa för svenska förhållanden.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Pålkaparen AB i samarbete med Peab AB, Stabilator AB och Tidermans Hyrmaskiner AB. Därutöver har företag inom FoU-Väst medverkat i en referensgrupp. Först utvärderades ett stoppaggregat för packning av makadam, som efter viss ombyggnad skulle kunna vara användbart. Därefter hyrdes en holländsk utrustning som anpassades till svenska förhållanden innan den utvärderades genom friläggning av drygt 20 pålar vid arbetsplatsen Lernacken vid Öresundsbron.

De praktiska försöken visade att den modifierade holländska utrustningen fungerade bäst. De anpassningar som behövde göras var att tillverka en ram som passade för svenska påldimensioner samt att byta till hydraulkolvar som var kraftiga nog att klara den svenska betongen, K75, vilken är hårdare än den holländska.

Försöken vid Lernacken tyder på att 13-14 pålar kan friläggas per timme, vilket är en klar förbättring jämfört med handhållen mejselhammare. Utrustningen klarar de vanligaste påldimensionerna och kräver en bärare av något slag, t ex en grävmaskin, samt en hydraulisk kraftkälla på 260-300 bar.