Projekt 11175 Avslutat Lättbetong med återvunnen cellplast som ballast. En förstudie.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie som belyser dagens kunnande om EPS (expanderad polystyren) som ballast i betong.

Förstudien har dokumenterats i rapporten "Lättbetong med expanderad polystyren som ballast, en förstudie", 2003 (16 sid jämte bilagor). Den kan i en upphandlingssituation hjälpa entreprenören att ställa relevanta krav samt att avgöra om materialet verkligen duger i det aktuella objektet.

Projektansvarig
  • Betongteknik AB
Projektledare