Projekt 12625 Avslutat Miljöoptimerade transporter i byggbranschen. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudien skall ta fram en översiktlig bild av nuläget och en hypotes om förbättringar. Syftet med förstudien är att kontrollera angreppssättets hållbarhet, få en första förståelse för dynamiken i frågeställningen och att dra erfarenheter av en första översiktlig genomgång av hur branschen hanterar transporter ur ett miljöperspektiv. Erfarenheterna skall ligga till grund för justeringar i huvudprojektets genomförandeplan.

Förstudiens främsta slutsatser:
- Hypotes: 50 % reduktionspotential CO2 transporter och entreprenadmaskiner inom 3 år.
- Av branschens CO2-utsläpp från bilar och maskiner står maskinerna enligt våra preliminära beräkningar för ca 50 %.
- Transporternas CO2-belastning inom byggbranschen tilldrar sig mycket liten uppmärksamhet.
- Kravställande, informationsöverföring, interaktion och uppföljning vad gäller transporters CO2-utsläpp i byggbranschen är marginell eller obefintlig idag.
- Tillverkarna behöver idag inte redovisa någon information om bilars eller maskiners förbrukning eller CO2-utsläpp. Det saknas alltså underlag för kravställande.
- Lastbilar drar ungefär lika mkt idag som för 20 år sedan.
- Nya drivmedel implementerbara idag. Stor potential.
- Att allt material köps fritt byggarbetsplats driver transporter. Om allt köptes fritt fabrik/lager ändrades logiken.
- En byggarbetsplats kan ha mellan 20 och 30 aktörer som oftast suboptimerar sina transporter från leverantörer in till bygget. Ett stort optimeringsproblem med stor potential.
- Byggkedjan kommer inte att driva en snabb förändring. Måste komma från myndigheter och verk.

Projektansvarig
  • Frijo AB
Projektledare