Projekt 12471 Avslutat Rätt val av Styr- och Reglerteknik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att ta fram kunskapsöversikter och hjälpmedel över de funktioner som dagens Styr- och Övervakningssystem (SÖ-system) genererar. Byggentreprenören ska för kunden kunna presentera en helhetslösning för effektiv driftsstyrning, effektiv energianvändning och analyser under förvaltningsskedet. Kunden ska kunna optimera sin byggnad mot allt lägre driftkostnad med bibehållen komfort.

Projektet omfattade endast styr- och övervakningssystem. För att kunden ska få en effektiv energianvändning och önskat inomhusklimat i sin byggnad krävs mycket mer än ett funktionellt SÖ-system. Byggnadens energianvändning och inomhusklimat beror dessutom av byggnadens byggtekniska lösningar, utformning, värmeförluster, lufttäthet, placering etcetera vilket inte omfattas i denna rapport.

Projektets syfte var att bidra till kunskapshöjning om SÖ-systemens funktioner och möjligheter. Rapporten ska möjliggöra för byggare, installatörer, entreprenadingenjörer, arbetsledare och kunder att kommunicera funktionskrav på SÖ-system för byggprojekt. Genom att presentationerna i rapporten redovisas på en praktisk nivå underlättas kommunikationen med kunder.

Projektets syfte var vidare att det funktionsorienterade underlag som utarbetats skall kunna användas inför projektering, inför upphandlingar och inför genomgångar med kunder.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projekt Styr och Övervakning - Underlag för upphandling av SÖ-entreprenör i byggprojekt", Göran Gustafsson, Byggutbildning i Askim AB (37 sidor).

Projektansvarig
  • F O Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare