Projekt 11021 Avslutat Klassificeringssystem för geotekniska egenskaper hos restprodukter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Tätning och täckning av deponier har studerats mot bakgrund av senare års kraftigt skärpta krav på deponering av avfall. Syftet med projektet har främst varit att underlätta användningen av sand-betonit-blandningar, inklusive industriella restprodukter, som barriärmaterial samt att öka kunskapen om och förståelse för hydraulisk konduktivitet. Projektet har varit ett s k AIS-projekt (Aktiv Industriell Samverkan) och finansierats även av deltagande företag, Vinnova och Chalmers.

Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Hydraulic Conductivity of Saturated Sand-Betonite Mixtures", Malin Sundsten, Chalmers, samt en svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare