Projekt 1101 Avslutat Feleffektanalys i byggproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Stationär industri och japansk byggindustri arbetar mycket med feleffektanalys (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis). Många anser att det är en enkel metod att analysera risker. En blankett kan användas när så behövs för att bedöma effekter av fel och deras orsaker.

Syftet har varit att ta fram och testa en instruktion för felanalys för byggsektorn. Instruktionen skulle anpassas närmast för byggproduktion.

Med bidrag från SBUF och med stöd av styrelsen för SFK-Bygg samt Sten Jacobsson i en referensgrupp har NCC Syd genomfört projektet.

En instruktion togs fram och testades på två anläggningsprojekt. Broar i Halmstad och Reparation av Ölandsbron. Fyra personer i vardera projektgruppen deltog i analysarbetet. Det uppfattades som nyttigt men tidskrävande.

En instruktion har tagits fram för FMEA (jfr blankettexemplet):
1. ange ordningsnummer för varje aktivitet
2. ange nivån på analysen
3. definiera funktionskravet på aktiviteten
4. skriv ner alla typer av fel
5. skriv ner alla effekter av felet
6. finn tänkbara orsaker till felet
7. beskriv den kontroll/styrning/provning som idag tillämpas för att upptacka/förebygga
felaktigheter
8. bedöm sannolikheten för fel (tiogradig skala)
9. bedöm graden av allvarlighet (tiogradig skala)
10. bedöm sannolikheten för upptäckt (tiogradig skala)
11. beräkna risktalet (= felsannolikhet x allvarlighetsgrad x upptacktssannolikliet)
12. rekommendera åtgärder för att eliminera orsaken till felet.

FMEA kan vara till hjälp vid upprättande av kvalitetsplaner för projekt, eftersom man identifierar kritiska moment och föreslår åtgärder. Nya lagregler för produktansvar och produktsäkerhet kan väntas öka intresset för feleffektanalys.