Projekt 150 Avslutat Småhus med dynamisk motströmsisolering - utvärdering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Skanskakoncernen har sedan 1983 arbetat med Optimakonceptet för optimal användning av ventilationsluften i enplanshus. Principen är att uteluft tas in genom yttertaket och vindsisoleringen, där den filtreras och förvärms av den inomhusvärme som stiger genom isoleringen. Undertryck råder i huset. Frånluften leds sedan ner i grunden med hjälp av frånluftsdon och fläkt, vilket betyder att golv och grund värms upp. Luften passerar därefter en värmepump, som i första hand utnyttjas för att värma tappvarmvattnet.

Syftet har varit att bestämma dynamiskt U-värde i Optimatak, luftomsättning, golvtemperaturer, varmåtervinning och fuktbalans i grunden, energiförbrukning, långtidseffekter av damm samt de boendes intryck.

Med stöd från SBUF, BFR och Skanskas koncerngemensamma utvecklingsfond har Skanska Teknik AB samarbetat med Byggnadsfysik och Byggnadskonstruktionslära vid LTH.

Huvuddelen av mätningarna har förlagts till en
nybyggd villa i Dalby under tiden mars 1992 - oktober 1993. Dessutom har kontroller gjorts i
äldre småhus med dynamisk motströmsisolering.

Bland mätresultaten kan nämnas att
 • i ett Optimatak utsätts yttertakkonstruktionen för samma relativa fuktighet som
  uteluftens
 • Optimatakets dynamiska U-värde har blivit ungefär en tredjedel av det statiska
  U-värdet vid isoleringstjocklekar kring 250 mm
 • luften blir höggradigt filtrerad, och någon fara för skadliga hälsoeffekter har inte
  kunnat påvisas
 • i provhuset har endast ca 50 % av tilluften passerat genom takisoleringen.
  Resten kommer in genom otätheter. Huset behöver göras väsentligt lufttätare
  för att höja andelen luft genom Optimataket
 • grundkonstruktionen (Riksgrunden, se SBUF informerar 86:05) fungerar
  fuktmässigt väl, men lufttätheten bör förbättras. Luftläckning genom marken
  kan medföra ett ökat fukttillskott som skulle kunna ge upphov till skador. Till
  följd av spånskivans fuktkänslighet måste Riksgrunden skyddas mot
  nederbörd under byggtiden
 • radondotterhalten i bostaden var fyra gånger lägre än i grunden
 • man borde ur energisynpunkt utnyttja frånluftvärmepumpen även för
  uppvärmning samt minska U-värdet i fönster och ytterväggar
 • fläktarna i Dalbyhuset var överdimensionerade, vilket gav upphov till onödigt buller.