Projekt 11974 Avslutat Standard för energiklassning av byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett viktigt incitament till att driva på teknikutveckling mot mer energieffektiva, hälsosamma byggnader, och att kostnadseffektiva åtgärder faktiskt genomförs, är ett klassningssystem för energianvändning i byggnader. I och med direktivet om byggnaders energiprestanda får vi ett utmärkt verktyg att fastställa en byggnads energiprestanda. Inom CEN har två standarder tagits fram med ett övergripande europeiskt system för energiklassning men till dessa behövs nationella riktlinjer för att säkerställa att klassningen görs på samma sätt för alla byggnader. SIS tekniska kommitté TK 189 har uppmärksammat detta behov och huvudsyftet med detta projekt är att ta fram en frivillig svensk standard för energiklassning baserat på CEN standarderna

Syftet med detta projekt var att ta fram en svensk standard för energiklassning av byggnader. En viktig målsättning för energiklassningsstandarden var att den skulle få genomslag på marknaden. Den måste därför vara rimligt enkel att förstå för allmänheten. Samtidigt behöver den vara transparent med verifierbara resultat för den sakkunniga användaren.
Energiklassningssystemets målsättning var också att vara teknikdrivande för att ge incitament till ständig förbättring.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bakgrund till ft-SS-24300, Byggnaders energiprestanda - Energiklassning", Åsa Wahlström, CIT Energy Management (34 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare