Projekt 13821 Avslutat Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Under det pågående FoU-projektet SBUF 13566 har det i arbetet med att definiera övergången från projektering till produktion blivit tydligt att i infrastrukturprojekt är det levererade resultatet från projekteringen en färdig anläggningsmodell. Vilket i sig är rimligt eftersom det är projektörens uppdrag.

Vad entreprenören behöver är framför allt en nedbruten modell för de olika delskedena i produktionsprocessen, dvs modeller som är anpassade för olika skeden av produktionsprocessen.

Projektet visar att det finns stora möjligheter att effektivisera informationshanteringen mellan projektör och entreprenör. En framgångsfaktor är att se till att ha ett tydligt och systematik i kravställandet gentemot informationsproducenterna, både på projektörssidan och hos entreprenören. Där viktiga parametrar är möjligheten att hantera indelning av informationen i b.la. produktionsetapper.

Ett gemensamt ”språk” för att klassificera de informationsmängder som används är också en förutsättning. CoClass, vilket utvecklades i föregående FoU-projekt, utgör ett sådant gemensamt ”språk”.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare