Projekt 2009 Avslutat Rörinstallationer vid renoveringar och ombyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Omkring en miljon lägenheter i de svenska flerbostadshusen står inför utbyte av sina vatten- och avloppsinstallationer. Projektet har syftat till att studera olika tekniska lösningar, både konstruktion och genomförande, för förnyelse av rörinstallationer i flerbostadshus och att värdera lösningarna ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

En arbetsgrupp från BPA VVS AB och institutionen för installationsteknik vid KTH har med bidrag från SBUF och med stöd av en bred referensgrupp genomfört projektet. Fyra ombyggnader av flerbostadshus uppförda under perioden 1940-1970 har studerats i Stockholmsregionen.

Några egentliga tekniska svårigheter att genomföra de fyra ombyggnaderna kunde inte konstateras. Avgörande för utfallet av renoveringarna är en fungerande arbetsorganisation med god tidplanering, fungerande samordning av entreprenörerna, ändamålsenlig materialhantering och god boendekontakt.

Materialet har sammanställts som en ansats till handbok. Där ingår checklistor för VVS-entreprenörer som vill arbeta med renovering av bostäder. Objektstudierna redovisas även.