Projekt 12976 Avslutat Förstudie: Sprickor i nyproducerade våtutrymmen – nästa stora branschgemensamma problem?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Sedan 2007 har kartongbeklädda gipsskivor i stor utsträckning ersatts av andra typer av skivor i våtrumsväggar. Flera av dessa skivmaterial är dock relativt nya eller nya i nuvarande tillämpning. När SBUF-projektet initierades fanns indikation på flera skadefall av nyproducerade våtrum och en farhåga var att de nya skivtillämpningarna var en orsak till detta.

Denna förstudie syftar till att svara på hur vanligt förekommande denna typ av skador är i nyproducerade våtrum och vad som är trolig orsak till dessa skador. Inventering av skadefall gjordes genom att företagen i projektgruppen inventerade sina egna skadefall, och dokumenterade förutsättningar och utfall för de specifika fallen. Totalt hittades dock endast sju skadefall hos de tre stora entreprenörerna som deltog i SBUF-projektet. Genom SP:s skadeutredningsarbete har ytterligare fem skadefall noterats men dessa har på grund av sekretess inte kunnat användas i rapporten.

Gemensamt för de projekt som kommit fram under inventeringen är att alla utom ett har använt typen av skivor av typen Magnesiumoxid. Dessa skivor är relativt nya på marknaden och importeras främst från Kina. Skivorna var skruvade på traditionellt rekommenderat c/c avstånd på reglar, 300mm. Samtliga projekt har angivit skivan som orsak till den uppstående skadan; skivan har inte varit formstabil utan skapat rörelser/buktning. I de projekt där problem uppstått har 75-100% av alla våtrum fått åtgärdas. Orsak till att endast sju skadefall rapporterades vid förfrågan kan, förutom eventuell ovilja att rapportera in skadefall, vara att de tre stora entreprenörerna har skivor som är godkända internt och dessa angivelser följs i stor utsträckning. Det kan vara så att det finns en högre andel skadefall i mindre bolag där de kan vara mer flexibla gällande skivval, det vill säga inte styrda av centrala direktiv och inköpsavtal. Magnesiumoxidskivorna i skadefallen var vid tillfället för användning redovisade på våtrumsbranschens lista över godkända skivor för våtutrymmen vilket gör att vi ifrågasätter relevansen i de krav på formstabilitet för skivmaterial som angivits i GVK respektive BBV. Vidare ifrågasätter vi om testmetoden avspeglar de förhållanden som råder i verkligheten, framförallt under produktionstiden. Förslag till fortsatta studier är att bättre undersöka förhållanden under produktionen och i drift för skivmaterial för att på så sätt kunna formulera mer relevanta krav som då skulle kunna bespara branschen skador.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sprickor i nyproducerade våtutrymmen", Emma Brycke, Robert Drotz och Charlotte Svensson Tengberg, samtliga Skanska (tolv sidor med en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare