Projekt 10016 Avslutat Prediktion av stegljudsisoleringen i lätta träbjälklag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Byggnaden och Innemiljön. Avsåg utveckling av en ny teoretisk modell för bedömning av stegljudstransmission. Modellen skall användas för utveckling av nya, förenklade och billigare bjälklag med goda stegljudsisolerande egenskaper. Projektet redovisas i doktorsavhandlingen "Acoustic Excitation and Transmission of Lightweight Structures", Jonas Brunskog, LTH.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Jonas Brunskog