Projekt 158 Avslutat Väggformar för vintergjutning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det vanligaste sättet att sörja för störningsfri betongproduktion vintertid är att använda isolerade formar och täcka in betongens fria ytor. Andra sätt är att ändra betongsammansättningen eller att tillföra värme.

Arbetet har syftat till att utvärdera idén till en typ av väggform avsedd att användas i vanligt husbyggande. Idén är att med hjälp av en värmefolie hålla formsidan vid en sådan temperatur att betongens egenvärme förhindras att lämna väggen.

Projektet har genomförts med stöd från SBUF och BFR. Huvudansvarig för projektet har varit Lambertssons Byggmaskiner. I projektgruppen ingick representanter för Lambertssons Byggmaskiner, Färdig Betong, Kullenbergs, Valvkonstruktioner och CTH. I en referensgrupp deltog företagen inom FoU-Väst.

Projektet startade vintern 1990-91 har därefter bedrivits under en tvåårsperiod. Som värmeelement i den nya formen har en 0,2 mm tjock elektrisk folie använts. Temperaturutvecklingen hos betong i den nya formen har uppmätts under fältmässiga förhållanden och i laboratoriemiljö samt jämförts med temperaturutvecklingen hos betong i konventionell form.

Mätningarna visade att med värmeelement inmonterade i formsidan kan hela väggen hållas varm, utom i ett snitt längst nere vid formfoten. Med kompletterande värmekabel längs formfoten kan tidig formrivning garanteras för hela väggen - vid utetemperaturen -100C uppnådde betongen i hela väggen 4 MPa-nivån inom 16 timmar efter gjutning. För dimensionering av uppvärmningssystemet kan datorprogrammet Vadau användas.

.