Projekt 2164 Avslutat Ljud i stålstommar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I SBUF informerar 93:22 redovisas att bjälklag av håldäckselement och stålbalkar ger en acceptabel ljudisolering även i bostadshus, om arbetet är riktigt utfört.

I det fortsatta projektet har syftet varit att undersöka foggjutningens betydelse för ljudisolering i hus med prefabricerade bjälklag av betong. Dessutom har syftet varit att undersöka egenskaper hos en rad vanliga konstruktioner.

Projektet har genomförts av Stålbyggnadsinstitutet i samverkan med Siab, Skanska Prefab och ABS Byggsystem samt med stöd från SBUF.

Vid uppförandet av ett polishus i Huddinge göts tre provfogar:
1. fog och arbetsutförande enligt praxis
2. foggjutning med lättflytande bruk
3. foggjutning med brytande skikt av t.ex. frigolit mot balkens liv.

Ljud mättes med hammarapparat och accelerometrar. Även ultraljudsmätning prövades med hjälp av KTH Byggnadsstatik. Dessutom har ljudmätningar gjorts i ett femtiotal flerbostadshus med stålstomme, uppförda 1985-93 i Sverige, Danmark och Finland.

När det gäller anslutningen mellan bjälklag och bjälklagsbalk av stål kan man öka den vertikala stegljudsisoleringen med ca 2 dB genom att använda ett lättflytande fogbruk. Orsaken är att bruket förbättrar överföringen av ljudenergi över balken. Lägre reflektioner gör då att ljudnivån sänks.

Ljudmätningar redovisas för elva typer av bjälklag och åtta typer av lägenhetsskiljande väggar. Mätningarna visar att bjälklagen och väggarna kan uppfylla myndighetskraven. De visar också att stålstommen inte försämrar ljudisoleringen. I flera fall ger bjälklagen och de lägenhetsskiljande väggarna bättre ljudisolering än normal bostadsstandard. I rapporten redovisas även hur man kan undvika flanktransmission via bjälklag och vägg samt säkra tätheten.