Projekt 11961 Avslutat Fasadspikar - risk för skador

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För långt inslagna spikskallar ger små, öppna ändträytor i spikhålet, vilket ofta ger upphov till reklamationer och krav på åtgärder, i extrema fall i form av byte av träpanelen. Man befarar att dessa öppna ändträytor kommer att fungera som inkörsportar för vatten med rötskador som följd.
Eftersom antalet träfasader ökat på senare tid och spikpistol nästan uteslutande används idag samt att HUS AMA inte godkänner för långt inslagna spikar kan mycket stora kostnader förväntas om man inte kan acceptera för långt inslagna spikar eller ge rekommendationer på hur sådana skador skall lagas.

Projektets övergripande mål var att klarlägga om långt inslagna spik i fasadpanel innebär någon större risk för uppfuktning och svampangrepp. Projektet inleddes med en förstudie syftande till att undersöka befintliga fasader och därefter ta upp en diskussion med AMA om fortsatt hantering.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Djupt inslagna fasadspikar - Risk för fuktskador?", Lars-Olof Nilsson, LTH (35 sidor). Förutom den version som är publicerad på SBUF:s webbplats finns en högupplöst version (270 Mb) som kan beställas från SBUF.

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare