Projekt 12327 Avslutat Geotuber för slamavvattning vid anläggningsarbeten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Geotuber har under de senaste tio åren använts för avvattning av muddermassor. Denna studie visar att geotuber även lämpar sig väl för att effektivt och förhållandevis enkelt avvattna slam som uppkommer från vattenreningsprocesser vid stora anläggningsprojekt. Principen för avvattning är att slam och avvattningspolymer pumpas in i geotuben varvid lätt övertryck bildas och vatten pressas ut genom geotextilen.
Studien har omfattat en litteraturstudie, ett antal tester av geotuber i liten skala, samt användning av en geotub i full skala. Studien redogör i detalj för hur man praktiskt går tillväga för att sätta upp en fullskaleanläggning för avvattning med geotuber.

En geotub i full skala användes som avvattningsteknik vid saneringen av före detta Bohus varv. Totalkostnaden för att avvattna det slam som uppstod blev cirka fem gånger lägre genom att använda geotuber jämfört med om man skulle ha använt en slamtank. Dessutom upplevdes tekniken som mycket användarvänlig jämfört med traditionella mekaniska avvattningstekniker. I mindre projekt kan dock slamtank vara att föredra, eftersom det kräver en mindre arbetsinsats jämfört med att använda geotuber. För att få en god avvattning med geotuber krävs tillsats av polyakrylamid. Ett resultat av studien är att för geotuber används lika mängd polyakrylamid per kilo slam som i svenska avloppsreningsverk. Prov av utgående vatten från en geotub i liten skala visar att halten av akrylamid är långt under EU:s PNEC-halt för akvatiska organismer.

I studien har praktiska fältförsök utförts. Ett resultat av fältförsöken var att man med förhållandevis enkla metoder kan få en rimlig uppfattning om vilka avvattningspolymerer som fungerar bra och vid vilka tillsatta mängder.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Geotuber för slamavvattning vid anläggningsarbeten", Johan Magnusson, Johanna Hector och Kristine Ek, samtliga NCC Construction Sverige AB (45 sidor och fyra bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare