Projekt 12689 Avslutat Mätningstekniken i byggprocessen, förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Kunskap om mättekniken i byggprocessen är central för byggbranschen. I mitten av 90-talet skrevs HMK Bygg & Anläggning som består av fyra handböcker och beskriver byggprocessen, planering, projektering och byggande.
En översyn pågår idag av hela den mätningstekniska verksamhetens olika dokument, dess strukturer, användning och innehåll. Grundtanken med översynen är att dokument för olika behov ska finnas på ett ställe och vara samordnad för hela branschen. Dokumenten ska även vara aktuella för den teknik och hantering som råder idag och som förväntas i framtiden.

Förstudiens syfte var att kartlägga de olika behov av teknisk information och råd inom mätningsområdet som byggandets olika aktörer behöver i sitt nuvarande och kommande arbete. Studien pekar ut de delar som efterfrågas i branschen och som kompletterar pågående verksamheter. Den redogör även för vilka teknikdelar inom "mätning" där dokument finns och är användbara idag respektive vilka delar som saknas och efterfrågas. I framtagning av underlaget har representanter för entreprenörer, konsulter, beställare, myndigheter och utbildningsansvariga medverkat.

Följande områden inom mätningstekniken har lyfts fram som särskilt viktiga i framtidens bygg- och anläggningsverksamhet:
- byggprocessen ur mätningsteknisk synvinkel
- hantering av modeller i anläggningsprojekt - från plan till förvaltning
- 3D-modeller, inklusive BIM (Building Information Models)
- mätning i tunnlar och anläggningar under jord samt industrimätning
- deformations-, sättnings- och rörelsemätning
- praktisk mätning med GNSS/RTK
- referenssystem och transformationer
- mätosäkerhet
- verifiering och validering i byggprocessen - bryggan mellan kontrollprocedurer och toleranser/ måttavvikelser
- mängdreglering

Slutrapporten utgörs av förstudierapporten "Mätningstekniken i byggprocessen", Hans Holm, Geoposition i Sveriges AB, och Håkan Spak, Firma Geomatik (44 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare